موضوع کارگروه:کارگروه داوری همایش

تاریخ کارگروه:1398/09/30
شرح کارگروه:بررسی روند داوری مقالات