نام: نام خانوادگی:
مدرک: رشته:
  زمینه همکاری: آدرس:  
دکتر سید عبدالوهاب سماوی

نام:دکتر سید عبدالوهاب سماوی

مدرک تحصیلی:دکتری روانشناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:دبیر اجرایی کنفرانس
محمدرضا فرشاد

نام:محمدرضا فرشاد

مدرک تحصیلی:دکتری مشاوره
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
سعید جلیلی نیکو

نام:سعید جلیلی نیکو

مدرک تحصیلی:دکتری مشاوره
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
سید عبدالهادی سماوی

نام:سید عبدالهادی سماوی

مدرک تحصیلی:دکتری روانشناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات شناختی
سید وحید تولایی زواره

نام:سید وحید تولایی زواره

مدرک تحصیلی:دکتری مشاوره
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
محمد هادی رمضانی

نام:محمد هادی رمضانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
فاطمه سلطانی نژاد

نام:فاطمه سلطانی نژاد

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات شناختی
صغری مرادپور

نام:صغری مرادپور

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
رضا غلام زاده غيبي

نام:رضا غلام زاده غيبي

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:روانشناسی کاربردی
مارال سيفي ايزدموسي

نام:مارال سيفي ايزدموسي

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:روانشناسی کاربردی
زهرا طرفي زاده

نام:زهرا طرفي زاده

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:روانشناسی کاربردی
فاطمه نيكونژاد

نام:فاطمه نيكونژاد

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:روانشناسی کاربردی
بهناز ساسانی

نام:بهناز ساسانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:روانشناسی کاربردی
عاطفه عزیزی

نام:عاطفه عزیزی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:روانشناسی کاربردی
زينب مصلي نژاد

نام:زينب مصلي نژاد

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:روانشناسی کاربردی
طیبه وفایی

نام:طیبه وفایی

مدرک تحصیلی:دکتری مشاوره
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
جعفر ثمری صفا

نام:جعفر ثمری صفا

مدرک تحصیلی:دکتری مشاوره
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
مریم سلیمانی

نام:مریم سلیمانی

مدرک تحصیلی:دکتری مشاوره
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
وحیده مفید

نام:وحیده مفید

مدرک تحصیلی:دکتری مشاوره
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
فاطمه بزم آور

نام:فاطمه بزم آور

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:روانشناسی کاربردی
سید امید حسینی

نام:سید امید حسینی

مدرک تحصیلی:دکتری مشاوره
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
فرزاد نیکروی

نام:فرزاد نیکروی

مدرک تحصیلی:دکتری مشاوره
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده