نام: نام خانوادگی:
مدرک: رشته:
  زمینه همکاری: آدرس:  
علی مرادی

نام:علی مرادی

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت
موبایل:
آدرس:دانشگاه فرهنگیان
ایمیل:
زمینه همکاری:مسئول کمیته داوران
مرتضی زارعی

نام:مرتضی زارعی

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت محیط زیست
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:دبیرعلمی همایش
مختار ذاکری

نام:مختار ذاکری

مدرک تحصیلی:دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:دارو همایش
محمود صباحی زاده

نام:محمود صباحی زاده

مدرک تحصیلی:دکتری برنامه ریزی درسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:داور همایش
بهناز شکیب

نام:بهناز شکیب

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:داور همایش
اعظم  عبدالعظیمی

نام:اعظم عبدالعظیمی

مدرک تحصیلی:دکتری علوم تربیتی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:داور همایش
زهره اسمعیلی

نام:زهره اسمعیلی

مدرک تحصیلی:دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:دارو همایش
زیبا بشارت

نام:زیبا بشارت

مدرک تحصیلی:دکتری علوم تربیتی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:داور همایش
محمد حسن محمدپور

نام:محمد حسن محمدپور

مدرک تحصیلی:دکتری مهندسی کامپیوتر
موبایل:
آدرس:بندرعباس
ایمیل:
زمینه همکاری:داور همایش
بابک دهقانی

نام:بابک دهقانی

مدرک تحصیلی:دکتری پژوهش هنر
موبایل:
آدرس:بندرعباس
ایمیل:
زمینه همکاری:داور همایش
محمد احمدغلامی

نام:محمد احمدغلامی

مدرک تحصیلی:دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:داور همایش
فاطمه نگهداری

نام:فاطمه نگهداری

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت و برنامه ریزی راهبردی در ورزش
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:داور همایش
منصور محسنی

نام:منصور محسنی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مدیرپنل اقدام پژوهی همایش
مهدی ذاکری

نام:مهدی ذاکری

مدرک تحصیلی:کارشناسی مطبوعات
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مدیر کمیته تبلیغاتی همایش
محمد  عباسی دومشهری

نام:محمد عباسی دومشهری

مدرک تحصیلی:کارشناسی مدیریت دولتی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مسئول کمیته اطلاع رسانی