نام: نام خانوادگی:
مدرک: رشته:
  زمینه همکاری: آدرس:  
حسین  زینلی پور

نام:حسین زینلی پور

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت آموزشی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
مهین عسکری

نام:مهین عسکری

مدرک تحصیلی:دکتری روانشناسی
موبایل:
آدرس:دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
ایمیل:
زمینه همکاری:روانشناسی کاربردی
علی اکبر شیخی فینی

نام:علی اکبر شیخی فینی

مدرک تحصیلی:دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
کرامت کرامتی

نام:کرامت کرامتی

مدرک تحصیلی:دکتری روانشناسی
موبایل:
آدرس:دانشگاه فرهنگیان هرمزگان
ایمیل:
زمینه همکاری:روانشناسی کاربردی