هزینه بسته های همایش ازنگاه معلم

هزینه بسته های همایش ازنگاه معلم

هزینه های بسته همایش برای مقالات پذیرش شده در قسمت پیوندها قابل رویت و پرداخت می باشد.

بسته همایش مقاله فرهنگیان تک نویسنده -  80 تومن

بسته همایش مقاله فرهنگیان با دو نویسنده -  110 تومن

بسته همایش مقاله فرهنگیان با سه نویسنده - 130 تومن

بسته همایش مقاله فرهنگیان با چهار نویسنده -  160 تومن

بسته همایش مقاله دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تک نویسنده - 60 تومن

بسته همایش مقاله دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بادو نویسنده - 90 تومن

بسته همایش مقاله دانشجویان دانشگاه فرهنگیان باسه نویسنده - 100 تومن

بسته همایش مقاله دانشجویان دانشگاه فرهنگیان باچهارنویسنده - 120 تومن

بسته همایش مقاله اعضاء هیئت علمی و اساتید دانشگاه - 120 تومن

بسته همایش مقاله پژوهشگران آزاد - 120 تومن

بسته همایش مقاله دوم به بعد 40 تومن

15

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L