موضوع نشست:نشست علمی همایش

تاریخ نشست:1398/09/24
شرح نشست:بررسی صلاحیت ها داوران همایش