نام: نام خانوادگی:
مدرک: رشته:
  زمینه همکاری: آدرس:  
حسین  زینلی پور

نام:حسین زینلی پور

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت آموزشی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
علی اکبر شیخی فینی

نام:علی اکبر شیخی فینی

مدرک تحصیلی:دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
یوسف دهقانی

نام:یوسف دهقانی

مدرک تحصیلی:دکتری روانشناسی تربیتی
موبایل:
آدرس:دانشگاه خلیج فارس بوشهر
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات شناختی
مهدی زمستانی

نام:مهدی زمستانی

مدرک تحصیلی:دکتری روانشناسی
موبایل:
آدرس:دانشگاه کردستان
ایمیل:
زمینه همکاری:روانشناسی کاربردی
سمانه  اسعدی

نام:سمانه اسعدی

مدرک تحصیلی:دکتری روانشناسی
موبایل:
آدرس:دانشگاه یزد گروه روانشناسی
ایمیل:
زمینه همکاری:روانشناسی کاربردی